Klachtenreglement cliënten Goed voor Elkaar

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen


1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. locatie: de locatie waar dagbesteding wordt gegeven

b. Goed voor Elkaar: de rechtspersoon die de dagbesteding in stand houdt

c. cliënt: natuurlijke persoon die zorg vraagt dan wel aan wie de dagbesteding zorg verleent of heeft verleend

d. klacht: uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten daarvan, alsmede over het nemen van een besluit, dat gevolgen heeft voor een cliënt, door de zorgaanbieder of door een persoon die voor de zorgaanbieder werkzaam is, die schriftelijk of per e-mail is ingediend bij Goed voor Elkaar, al dan niet in combinatie met een verzoek tot schadevergoeding

e. klager: degene die een klacht indient

f. aangeklaagde: degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft

g. klachtenfunctionaris: degene die binnen de organisatie belast is met de opvang van klachten van cliënten

h. zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning dan wel handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg als bedoeld in

de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg inclusief Wlz-zorg, alsmede andere handelingen met een

ander doel dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de cliënt.


Hoofdstuk 2 Klachtopvang

Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?


Een cliënt kan zijn ontevredenheid bespreken met:

a. de medewerker over wie hij niet tevreden is;

b. diens leidinggevende;

c. de klachtenfunctionaris.


Artikel 3 De medewerker en diens leidinggevende


1. Een medewerker stelt degene die ontevreden over hem is in de gelegenheid om diens

ontevredenheid met hem te bespreken. De medewerker betrekt anderen bij het gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de cliënt daartegen geen bezwaar maakt.

2. Medewerkers maken ontevreden cliënten zo nodig attent op de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris. Onze klachten functionaris is Anna Kempe klachtenfunctionaris@boerenzorg.nl telefoon 0620017978

3. Medewerkers bespreken onvrede van cliënten in het team waarvan zij deel uitmaken met als doel de onvrede weg te nemen en/ of te voorkomen dat opnieuw onvrede ontstaat.

4. Indien een cliënt een leidinggevende vertelt dat hij ontevreden is over een medewerker, stelt de leidinggevende de cliënt in de gelegenheid om de onvrede met hem te bespreken. De betreffende medewerker is bij dit gesprek aanwezig tenzij de leidinggevende of de cliënt dit niet wenselijk vindt. Lid 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op bespreking van de onvrede door een leidinggevende.


Artikel 4 De klachtenfunctionaris


1. De klachtenfunctionaris heeft ten minste de volgende taken:

a. hij informeert cliënten, medewerkers en derden over de klachtenregeling;

b. hij adviseert degenen die overwegen een klacht in te dienen en helpt hen desgevraagd bij het formuleren daarvan;

c. hij helpt cliënten en hun vertegenwoordigers dan wel hun nabestaanden met

het oplossen van hun onvrede.

2. De klachtenfunctionaris richt zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden op het

bereiken van een duurzame oplossing van de onvrede en op herstel van de relatie

tussen degene die een beroep op hem doet en degene op wie diens onvrede

betrekking heeft.

3. Goed voor Elkaar maakt gebruik van de klachtenfunctionaris van coöperatie Boer en Zorg. Anna Kempe klachtenfunctionaris@boerenzorg.nl 06-20017978.

4. De klachtenfunctionaris verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig de wet en de voor hem geldende beroepsnormen en functiebeschrijving. Goed voor Elkaar onthoudt zich van inmenging in de wijze waarop de klachtenfunctionaris zijn

werkzaamheden in een concreet geval verricht.

5. De klachtenfunctionaris registreert zijn contacten met cliënten, de werkzaamheden die hij naar aanleiding daarvan heeft verricht en de resultaten daarvan. Op basis van deze registratie stelt de klachtenfunctionaris periodiek een rapportage op van zijn werkzaamheden en zijn bevindingen. Deze rapportage brengt hij uit aan de Raad van Bestuur. De klachtenfunctionaris kan in zijn rapportage aanbevelingen opnemen.

6. Goed voor Elkaar stelt de klachtenfunctionaris in staat om zijn taak naar behoren te vervullen en draagt ervoor zorg dat de klachtenfunctionaris niet wordt benadeeld wegens de uitoefening van zijn functie.

7. Indien hij van mening is dat hij zijn taak niet naar behoren kan vervullen of indien hij van mening is dat hij wordt benadeeld wegens de uitoefening van zijn functie, kan de klachtenfunctionaris dit rechtstreeks melden bij Goed voor Elkaar. Goed voor Elkaar onderzoekt zo’n melding en neemt zo nodig passende maatregelen.

8. Klachten over de klachtenfunctionaris, hetzij in de functie van klachtenfunctionaris, hetzij in een andere functie bij de , worden behandeld op basis van deze klachten-regeling, met dien verstande dat de klachtenfunctionaris daarbij zelf geen rol heeft. De klager kan zich voor advies en bijstand bij een klacht over de klachtenfunctionaris wenden tot een door Boer en Zorg aan te wijzen waarnemend klachtenfunctionaris.


Hoofdstuk 3 Klachtenbehandeling

Artikel 5 Het indienen van een klacht


1. Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Goed voor Elkaar.

2. Een klacht kan worden ingediend door:

a. de cliënt;

b. diens vertegenwoordiger;

c. diens gemachtigde;

d. diens zaakwaarnemer;

e. diens nabestaanden.

3. Een persoon die meent dat hij ten onrechte niet als vertegenwoordiger van een cliënt wordt beschouwd kan daarover een klacht indienen.

4. Indien de klacht nog niet is besproken met de klachtenfunctionaris is Goed voor Elkaar bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de klachtenfunctionaris te proberen de klacht informeel op te lossen. Indien de klager ingaat op dit voorstel neemt Goed voor Elkaar de klacht niet in behandeling. Goed voor Elkaar neemt de klacht alsnog in behandeling als de klager hem laat weten dat het niet gelukt is de klacht informeel op te lossen.


Artikel 6 Bevoegdheid van Goed voor Elkaar

1. Goed voor Elkaar beoordeelt of hij bevoegd is om van een klacht kennis te nemen. Indien dit naar zijn oordeel niet het geval is, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager.

2. Goed voor Elkaar is niet bevoegd om klachten te behandelen over beslissingen die in artikel 55 van de Wet zorg en dwang en artikel 10:3 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg genoemd worden. Deze klachten stuurt de Raad van Bestuur ter behandeling door aan de klachtencommissie die op basis van de Wet zorg en dwang of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is ingesteld.

3. Indien Goed voor Elkaar een klacht niet in behandeling neemt omdat deze betrekking

heeft op een andere zorgaanbieder, stuurt Goed voor Elkaar de klacht door naar de

zorgaanbieder op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klager desgevraagd

bezwaar maakt tegen doorzending van zijn klacht.


Artikel 7 Ontvankelijkheid van de klacht

1. Goed voor Elkaar verklaart een klacht niet-ontvankelijk als:

a. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds door Goed voor Elkaar is behandeld;

b. dezelfde klacht van dezelfde klager reeds in behandeling is bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg of bij Geschillencommissie Landbouw en Zorg

c. een gelijke klacht nog in behandeling is;

d. de klacht wordt ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd is;

e. de klacht betrekking heeft op een gebeurtenis die langer dan twee jaar geleden

heeft plaatsgevonden, tenzij de klacht tevens een verzoek tot

schadevergoeding betreft, in dat geval geldt de wettelijke verjaringstermijn.

2. Indien Goed voor Elkaar een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit schriftelijk

en gemotiveerd mee aan de klager.


Artikel 8 Werkwijze bij beoordeling van een klacht

1. Goed voor Elkaar neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op met de klager en met degene op wie de klacht betrekking heeft om te bespreken hoe de klacht behandeld zal worden. Op basis van deze gesprekken bepaalt Goed voor Elkaar de te volgen procedure en stelt de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft hiervan in kennis.

2. Bij de behandeling van een klacht neemt Goed voor Elkaar het volgende in acht:

a. een klacht wordt niet beoordeeld dan nadat degene op wie de klacht

betrekking heeft gelegenheid heeft gekregen om op de klacht te reageren;

b. indien een onderzoek plaatsvindt naar de gang van zaken waarop de klacht

betrekking heeft wordt dit niet uitgevoerd door degene op wie de klacht

betrekking heeft of door diens directe collega of leidinggevende;

c. de uitkomst van een onderzoek naar de gang van zaken waarop de klacht

betrekking heeft wordt medegedeeld aan de klager en aan degene op wie de

klacht betrekking heeft, zij krijgen gelegenheid om op het onderzoek te

reageren en worden in kennis gesteld van elkaars reactie.


Artikel 9 Stopzetting behandeling van de klacht

Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de klager de klacht intrekt. De klager kan de

klacht intrekken door schriftelijk of per e-mail aan Goed voor Elkaar te kennen te geven dat hij

geen verdere behandeling van de klacht wenst.


Artikel 10 Beoordeling klacht door Goed voor Elkaar

1. Goed voor Elkaar beoordeelt klachten zo spoedig mogelijk. Indien Goed voor Elkaar voorziet dat voor de beoordeling van de klacht meer dan zes weken nodig zijn, deelt hij dit, voor het verstrijken van deze termijn, schriftelijk of per e-mail mee aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft. Goed voor Elkaar meldt tevens binnen welke termijn het oordeel alsnog gegeven zal worden. Deze termijn is niet langer dan tien weken, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht door Goed voor Elkaar.

2. Indien Goed voor Elkaar concludeert dat de klacht ook binnen de verlengde termijn niet beoordeeld kan worden, deelt Goed voor Elkaar dit schriftelijk of per e-mail mee aan de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft. Goed voor Elkaar geeft aan waarom de klacht niet binnen de termijn beoordeeld kan worden en binnen welke termijn alsnog een oordeel zal volgen. Goed voor Elkaar verzoekt de klager om hem binnen twee weken te laten weten of hij het oordeel wil afwachten en de klacht niet voorlegt aan de klachtencommissie of de geschillencommissie. Indien de klager hiertoe niet bereid is en de voorkeur geeft aan indiening van de klacht bij de klachtencommissie of de geschillencommissie, is Goed voor Elkaar bevoegd om de klachtenprocedure te beëindigen.

3. Goed voor Elkaar zendt zijn oordeel over de klacht aan de klager en aan degene op wie de klacht betrekking heeft. Hij geeft in zijn oordeel weer hoe de klacht is behandeld, hij motiveert zijn oordeel over de klacht en geeft aan of de klacht

aanleiding geeft om maatregelen te nemen en zo ja welke dit zijn en binnen welke termijn deze zullen zijn gerealiseerd.

4. Goed voor Elkaar vermeldt dat de klager, indien hij niet tevreden is over de uitkomst van de klachtenprocedure, zoals beschreven in de in het derde lid bedoelde mededeling, de mogelijkheid heeft om de klacht ter beoordeling aan de Landelijke Klachtencommissie voor te leggen. Boer en Zorg zal zorgdragen voor het verstrekken van de gegevens van de landelijke klachtencommissie.


Artikel 11 Beoordeling klacht die op meerdere zorgaanbieders betrekking heeft

1. Indien een klacht betrekking heeft op zorg die door meerdere zorgaanbieders in onderlinge samenhang wordt aangeboden en de klager meldt dat hij de klacht ook bij andere zorgaanbieders heeft ingediend en prijs stelt op gecombineerde behandeling van de klacht door de verschillende zorgaanbieders bij wie hij de klacht heeft

ingediend, Goed voor Elkaar neemt contact op met de andere zorgaanbieders bij wie de klacht is ingediend.

2. Goed voor Elkaar spreekt met de andere zorgaanbieders af hoe de klacht behandeld zal worden zodat dit leidt tot een gezamenlijke oordeel van de gezamenlijke zorgaanbieders dan wel een op elkaar afgestemd oordeel van de verschillende

zorgaanbieders afzonderlijk.

3. Onder zorgaanbieders worden in dit artikel ook verstaan: aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.


Artikel 12 Geschillencommissie en Klachtencommissie

1. Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, kan de klager de klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie.


Artikel 13 Archivering en bewaartermijn klachtendossier

1. Goed voor Elkaar bewaart alle bescheiden met betrekking tot een klacht in een dossier. Een dossier wordt maximaal twee jaar bewaard. Goed voor Elkaar is bevoegd de bewaartermijn van een dossier te verlengen.

2. Documenten met betrekking tot een klacht worden niet in het dossier van de cliënt

bewaard.


Artikel 14 Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de behandeling van klachten en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de klachtenregeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.


Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 15 Overige klacht- en meldmogelijkheden


Deze regeling laat de mogelijkheden om klachten voor te leggen aan andere instanties onver-

let.


Artikel 16 Kosten


Voor de behandeling van klachten brengt Goed voor Elkaar geen kosten in rekening aan de

klager of degene op wie de klacht betrekking heeft.


Artikel 17 Openbaarmaking klachtenregeling


Goed voor Elkaar brengt deze regeling onder de aandacht van cliënten en hun vertegenwoor-

digers door hen bij het aangaan van de overeenkomst dit regelement te overhandigen.


Artikel 18 Evaluatie


1. Goed voor Elkaar evalueert deze klachtenregeling binnen twee jaar na inwerkingtreding en vervolgens zo vaak als de Raad van Bestuur dit wenselijk vindt.

2. Goed voor Elkaar betrekt bij iedere evaluatie ten minste de klachtenfunctionaris, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.


Artikel 19 Onvoorziene omstandigheden


In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist Goed voor Elkaar


Artikel 20 Vaststelling en wijziging regeling

1. Deze regeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door Goed voor Elkaar.

2. Voorgenomen besluiten tot vaststelling of wijziging van deze regeling legt Goed voor Elkaar ter advisering voor aan de Raad van Toezicht van de stichting.


Artikel 21 Datum van inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.